Christendom

Het christendom komt voort uit de eerstgeboren zoon van Abraham, Isaäk. Isaäk kreeg een zoon Jakob, die later Israël genoemd werd waar dus zowel het joden- als christendom uit voortkwamen. Het is de godsdienst van de aanhangers van Jezus Christus, de grootste en meest verbreide onder de wereldgodsdiensten. Het is een godsdienst met een boodschap die de christenen vinden in hun Heilige Schrift of Bijbel. Het Christendom gaat uit van de Bijbel die bestaat uit twee gedeelten: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken. De Bijbel is de leidraad in het leven van een christen. Men probeert hiernaar te leven en door te bidden tot God en door vergeving te vragen voor de zonden die men begaan heeft. Men kent de zondag als rustdag en feestdagen volgens Bijbelse vertellingen. Het christendom is ontstaan aan het begin van onze jaartelling als een joodse sekte, die de rabbi Jezus van Nazareth aanvaarde als de Messias, zoals die door de joodse profeten was aangekondigd. De volgelingen van Jezus achtten zijn betekenis ook van toepassing op de niet-joodse wereld en dit leidde tot ernstige conflicten in de eerste generatie christenen - en tot een breuk met de Joden , die in Jezus niet de Messias zagen. Al in de 2e eeuw was de vervreemding tussen jodendom en christendom vrijwel volledig en vanaf die tijd heeft het christelijk geloof zijn gestalte gekregen in de confrontatie met de niet-joodse antieke wereld.

Er komen geen producten overeen met de selectie.